Aké sú životné podmienky psíkov v KS Trebišov? Fotografie budia vážne podozrenie, podali sme viacero podaní kompetentným, aby konali.

Na základe zistení na mieste samom existuje dôvodné podozrenie, že zmluvný dodávateľ mesta Trebišov pokiaľ ide o odchyty a karantenizáciu túlavých a nájdených zvierat ako aj ďalších veterinárnych činností súvisiacich so zákonným plnením si povinností obce uložených zákonom §22 ods. 4 a 5 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v zn.n.p. ako aj vyhláškou č. 123/2008 Z.z. dlhodobo a závažne porušuje svoje povinnosti tým, že informácie nasvedčujú tomu, že:

– zvieratá v karanténe nie sú čipované a vakcinované riadne a včas podľa zákona

– zvieratám je obmedzovaná potrava a napájanie, najmä cez víkendy, sú v zlom výživovom a zdravotnom stave, držané vo vlastných výkaloch

– zvieratá sú štvané proti sebe, zápasia a navzájom sa zabíjajú

Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce. Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.

Zakazuje sa: usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu

Naša organizácia má informáciu, že predmetný zmluvný dodávateľ mesta Trebišov svoju karanténnu stanicu plánuje zatvoriť a aktuálne už nevykonáva odchyty túlavých zvierat. Rovnako máme informáciu, že mesto zrejme do doby uzavretia zmluvy s novým dodávateľom bude odchyty vykonávať naďalej, pričom spôsob ďalšieho nakladania s odchytenými psami je otázny. Šíri sa informácia, že by mesto mohlo odchytom poveriť konkrétneho zamestnanca, ktorý psy usmrtí strelnou zbraňou. V tejto súvislosti žiadame mesto Trebišov o zabezpečenie dodržiavania zákonnosti a etiky pri manažmente nájdených zvierat.