Projekty podporené EÚ

 Operačný program Efektívna verejná správa

          

        

Na tejto stránke nájdete informácie o projektoch, ktoré Aliancia združení na ochranu zvierat realizuje v programovom období 2014-2020 za podpory Operačného programu Efektívna verejná správa. Po kliknutí na konkrétny projekt nájdete informácie o prijímateľovi, mieste realizácie projektu, výške poskytnutého nenávratného finančného príspevku, obdobie realizácie projektu a ďalšie informácie.

Projekt: Zlepšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany zvierat

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o OP EVS nájdete na portáli OP EVS

 

Prijímateľ: Aliancia združení na ochranu zvierat, Nám. SNP 3, 811 01 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika – Prešovský samosprávny kraj

Výška poskytnutého NFP: 243 827,46 €

Obdobie realizácie projektu: apríl 2019 – marec 2021

 

Podľa štatistík Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR útulky a karanténne stanice v SR príjmu ročne až 12 tisíc týraných, opustených a nechcených zvierat. (Poznámka: údaje nezahŕňajú tzv. súkromné azyly).

 

Doterajšia prax, ale aj dostupné verejné materiály a štatistiky, uvedené v dokumente nižšie preukázali neprimeranú, niekedy aj absentujúcu, reakciu pri uplatňovaní existujúcich politík a legislatívy v oblasti vymožiteľnosti práv a ochrany zvierat a to zo strany relevantných verejných inštitúcií. Celá problematika je zaťažená rôznymi deformáciami, ktoré niekedy spôsobujú, že je podceňovaná a vnímaná ako okrajový problém. Vo všeobecnosti môžeme komplexnú problematiku vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany zvierat a súvisiacej environmentálnej kriminality vnímať v niekoľkých rovinách:

 

1. Nedostatočné právne povedomie občanov a z toho vyplývajúce ignorovanie platných právnych noriem.

V spoločnosti sú napriek parciálnemu zlepšeniu stále silne prítomné javy ako pytliactvo, nelegálne a nehumánne chovy spoločenských zvierat a ich protizákonný vývoz do zahraničia (podľa Európskej komisie ide o ilegálny obchod v celkovom objeme 300 mil. eur ročne. V priemere iba 15 percent sprievodnej dokumentácie týchto zvierat nevykazuje známky falšovania), kruté a surové týranie zvierat za účelom demonštrácie sily či zábavy, chov hospodárskych či spoločenských zvierat, ktorý napĺňa zákonné znaky týrania a často končí ich úhynom.

 

2. Nízka vymožiteľnosť práva.

V trestnoprávnej rovine, v ktorej hovoríme prevažne o tzv. environmentálnej kriminalite (§300-378 a Trestného zákona), konštatujeme namiesto poklesu prípadov a objasnenosti stagnáciu, pokiaľ ide o počet objasnených prípadov (koľko sú priestupky, alebo zostanú v rovine oznámenia, t.j. pred začatím trestného stíhania). Je nevyhnutné uviesť, že vzhľadom na špecifický charakter tejto protispoločenskej činnosti (absencia výpovede poškodeného) často, ak nie je páchateľ prichytený pri čine alebo bezprostredne po ňom končia odložením, pričom neexistujú resp. sa neuplatňujú všetky vyšetrovacie metódy a prostriedky vhodné na spoľahlivé objasnenie okolností prípadu a zistenie páchateľa v takýchto prípadoch. Je pritom v naliehavom verejnom záujme bezodkladne zabezpečiť nielen izoláciu nebezpečných páchateľov a rovnako ako prevencia nielen pred páchaním ďalšej často ešte násilnejšej trestnej činnosti (nárastom intenzity) priamo týmito osobami.

3. Nedostatočná koordinácia zložiek na medzirezortnej úrovni za účelom dosiahnutia spoločného cieľa (ochrany verejného záujmu a ochrany spoločnosti).

Orgány verejnej správy, konkrétne veterinárni inšpektori ŠVPS a príslušníci PZ SR najmä na úrovni obvodných oddelení dnes v dôsledku absentujúcej metodiky a záväzného výkladu predpisov nevedia ustáleným a predvídateľným spôsobom postupovať v prípadoch často zavrhnutiahodného týrania a utýrania zvierat, pytliactva či iných druhov závažnej násilnej environmentálnej kriminality a súvisiacich morálne nebezpečných javov. Výsledkom je, že nevyužívajú svoje existujúce zákonné právomoci v potrebnej miere, nesprávne právne posudzujú prípady, nevykonávajú neodkladné a neopakovateľné dôkazy a rozhodujú nekonzistentne a právne nepredvídateľným spôsobom, s neprimeranou mierou diskrečnej právomoci, často za hranicou zákonnosti.

 

Projekt bude realizovaný v PSK prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: TVORBA NOVEJ VEREJNEJ POLITIKY. V rámci aktivít pôjde o monitoring verejných inštitúcií a vyhodnocovanie dopadov ich aktivít, tvorba metodiky a jednotného výkladu na výrazné zlepšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany zvierat a tvorba vzdelávacieho programu pre zamestnancov štátnej správy.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Médiá:

inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=4299

glob.zoznam.sk/rozhovor-zvieracia-ombudsmanka-bez-servitky-najviac-tyraju-zvierata-deti-zo-strednej-vrstvy/